Prive-leven

Verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het toepasselijke recht is de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en met name de artikelen 6 en 9 als volgt:

Art. 6.{W 1998-12-11/54, art. 9, 004; Inwerkingtreding : 01-09-2001} - Zie de website ejustice.just.fgov.be

§ 1. De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsook de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, is verboden.
§ 2. Het verbod om de in § 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens te verwerken, is niet van toepassing in een van de volgende gevallen :
a) wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden ingetrokken; de Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bepalen in welke gevallen het verbod om de in dit artikel bedoelde gegevens te verwerken niet door de schriftelijke toestemming van de betrokkene ongedaan kan worden gemaakt;
b) wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de specifieke verplichtingen en rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het arbeidsrecht;
c) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn instemming te getuigen;
d) wanneer de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of enige andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig, mutualistisch of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden van de stichting, de vereniging of de instantie of op de personen die in verband met haar streefdoelen regelmatige contacten met haar onderhouden, en de gegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen aan derden worden doorgegeven;
e) wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
g) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek en verricht wordt onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
h) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling vastgesteld door of krachtens de wet met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid;
i) wanneer de verwerking wordt verricht in uitvoering van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;
j) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant, of het beheer van gezondheidsdiensten handelend in het belang van de betrokkene en de gegevens worden verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg;
k) wanneer de verwerking door verenigingen met rechtspersoonlijkheid of instellingen van openbaar nut die als hoofddoel de verdediging van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden hebben, verricht wordt voor de verwezenlijking van dat doel, op voorwaarde dat voor de verwerking een machtiging is verleend door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
l) wanneer de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in § 1 om een andere belangrijke reden van publiek belang door een wet, een decreet of een ordonnantie wordt toegelaten. In het geval bedoeld onder j) zijn de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zijn aangestelden of gemachtigden tot geheimhouding verplicht.
§ 3. Onverminderd de toepassing van de artikelen 7 en 8 van deze wet is de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen, toegestaan wanneer de verwerking wordt verricht door een vereniging met rechtspersoonlijkheid of door een instelling van openbaar nut met als statutair hoofddoel de evaluatie, de begeleiding en de behandeling van personen van wie het seksueel gedrag gekwalificeerd kan worden als een misdrijf en die voor de verwezenlijking van dat doel door de bevoegde overheid worden erkend en gesubsidieerd; voor dergelijke verwerkingen, waarvan de bedoeling moet bestaan in de evaluatie, begeleiding en behandeling van de in deze paragraaf bedoelde personen en de verwerking uitsluitend persoonsgegevens betreft die, wanneer ze het seksueel leven betreffen, enkel betrekking hebben op laatstgenoemde personen, moet door de Koning bij een in een Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een bijzondere, individuele machtiging worden verleend. Het in deze paragraaf bedoelde besluit preciseert de duur van de machtiging, de modaliteiten voor de controle van de gemachtigde vereniging of instelling door de bevoegde overheid en de wijze waarop door deze overheid aan de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer verslag moet worden uitgebracht over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verleende machtiging.
§ 4. De Koning legt bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de bijzondere voorwaarden op waaraan de verwerking van de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens moet voldoen.

Art. 9. {W 1998-12-11/54, art. 13, 004; Inwerkingtreding : 01-09-2001} - Zie de website ejustice.just.fgov.be

§ 1. Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger uiterlijk op het moment dat de gegevens worden verkregen aan de betrokkene ten minste de hierna volgende informatie verstrekken, behalve indien hij daarvan reeds op de hoogte is :
a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;
b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing;
d) andere bijkomende informatie, met name :
de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens,
het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van niet-beantwoording,
het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben;
behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen;
e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt opgelegd door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
§ 2. Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger, op het moment van de registratie van de gegevens of wanneer mededeling van de gegevens aan een derde wordt overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste mededeling van de gegevens, ten minste de volgende informatie verstrekken, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is :
a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;
b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing; in dit geval dient de betrokkene in kennis te worden gesteld vooraleer de persoonsgegevens voor de eerste keer aan een derde worden verstrekt of voor rekening van derden worden gebruikt voor direct marketing;
d) andere bijkomende informatie, met name :
de betrokken gegevenscategorieën;
de ontvangers of de categorieën ontvangers;
het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben; behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de gegevens verwerkt worden, niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen;
e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt opgelegd door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verantwoordelijke voor de verwerking wordt van de in deze paragraaf bedoelde kennisgeving vrijgesteld :
a) wanneer, met name voor statistische doeleinden of voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor bevolkingsonderzoek met het oog op de bescherming en de bevordering van de volksgezondheid, de kennisgeving aan de betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost;
b) wanneer de registratie of de verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de voorwaarden voor de toepassing van het vorige lid. Indien de eerste mededeling van de gegevens geschiedde vóór de inwerkingtreding van deze bepaling, moet de mededeling van de informatie, in afwijking van het eerste lid, uiterlijk geschieden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze bepaling. De informatie moet evenwel niet worden meegedeeld indien de verantwoordelijke voor de verwerking was vrijgesteld van de verplichting om de betrokkene in kennis te stellen van de registratie van de gegevens krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze bepaling.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden automatisch opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. Deze bestanden bevatten een uniek identificatienummer. Deze cookies helpen bij het versnellen uw toegang tot de site en maak uw bezoek. Ze kunnen ook worden gebruikt om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies stellen in het bijzonder om te voorkomen dat je altijd dezelfde informatie of dat u nodig hebt om uw gegevens te coderen bij het bezoeken van onze site. Cookies laten gebruik van de websites te identificeren en mogelijke dysfonctionnements.La configuratie van de meeste browsers te verwijderen kunt u accepteren of weigeren van cookies, en geïnformeerd te worden elke keer dat een cookie wordt gebruikt. U bent vrij om cookies te weigeren, hoewel dit kan interfereren met navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie.

Met behulp van Google Analytics

Onze website werkt met Google Analytics, een webanalyse van Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van een cookie om evaluatie van het gebruik van onze website en ons in staat stelt verslagen op te stellen over de activiteiten op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken. Google verzamelt gegevens op een anonieme manier zonder identificatie van individuele gebruikers. Google slaat de informatie verzameld door de cookie op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien het wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden verwerken deze informatie voor Google. Google heeft uw IP-adres niet koppelen met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van gegevens door Google zoals hierboven beschreven. Door het installeren van Google Analytics Opt-out Add-on, kunt u voorkomen dat Google Analytics verzamelt informatie over uw bezoeken aan internet.

Het gebruik sharing tools

Onze website maakt gebruik van een aantal social media tools in de vorm van aandelen knoppen die het gemakkelijk maken voor de bezoekers van informatie te delen met hun vrienden op een aantal sociale netwerken. Daarom is het mogelijk dat door het bezoeken van een pagina waarop een dergelijke plug-in wordt genomen, wordt u geconfronteerd met koekjes deze websites. Deze sites worden niet door de essentie van liefde. Door het gebruik van deze links u instemt met het privacybeleid van deze sites. Deze sites kunnen ook het opzetten van een cookie als je verbonden bent met hun diensten. Op deze manier kunnen zij ook gegevens verzamelen om te laten zien op andere sites, advertenties die zij relevant achten voor uw behoeften.Via http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kunt u uw voorkeuren voor reclame.

Persoonlijke informatie

De verzamelde gegevens zullen alleen die welke bestemd zijn voor de uitvoering van een opdracht op verzoek van de opdrachtgever te verzekeren. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de tijd die nodig is door de boekhoudkundige en fiscale, op dit moment 7 jaar. De klant kan de hoogte van de gegevens op de site en, indien nodig, de gegevens te corrigeren.