Algemene voorwaarden voor internetverkoop

Artikel 1 : Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden voor internetverkoop zijn, zonder enige beperking of voorbehoud, van toepassing op elke contractuele relatie tussen de naamloze vennootschap ELITE COIFF en elke bezoeker (ongeacht of het gaat om een natuurlijke persoon of rechtspersoon, consument of professional) die een goed of dienst koopt via de website www.elitecoiff.be , hierna “de klant” genoemd.

Niettegenstaande enig strijdig beding met zijn algemene koop- of verkoopvoorwaarden erkent de klant dat de aankoop van een goed of een dienst via de website www.elitecoiff.be niet alleen met zich meebrengt dat hij uitdrukkelijk afziet van al zijn verkoop- of koopvoorwaarden, maar ook dat hij uitdrukkelijk instemt met deze algemene voorwaarden voor internetverkoop.

Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd door ELITE COIFF. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop gepubliceerd zijn op de website van ELITE COIFF zijn van toepassing op de overeenkomst.

1.2. Elke contractuele relatie zoals beschreven in artikel 1.1 is zowel onderworpen aan deze algemene voorwaarden als aan alle wettelijke vermeldingen die op de website kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 2 : Herroepingsrecht

2.1. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

2.2. Bij uitoefening van het herroepingsrecht dienen de herroepen producten teruggezonden te worden naar ELITE COIFF NV – Rue Plomcot 6A – 6224 Wanfercée Baulet (België)

2.3. De kosten voor terugzending van het product zijn voor rekening van de klant.

2.4. Bij herroeping betaalt de nv ELITE COIFF de klant het volledige bedrag van het product binnen 30 dagen terug, op voorwaarde dat het product volledig, in perfecte staat en in zijn originele verpakking werd teruggezonden.

Artikel 3 : Kenmerken van de producten en diensten

ELITE COIFF verbindt zich ertoe de verkochte artikelen zo volledig mogelijk te beschrijven en voor te stellen op haar website. ELITE COIFF kan echter niet garanderen dat bepaalde kenmerken van de producten en diensten na verloop van tijd niet worden gewijzigd, in het bijzonder om de kwaliteit ervan te verbeteren.

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen wij fouten in de voorstelling niet uitsluiten, in welk geval de nv ELITE COIFF geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.

Evenzo zijn de productfoto’s op de website louter indicatief en brengen zij geen enkele contractuele verplichting in hoofde van ELITE COIFF met zich mee. ELITE COIFF kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de voorstelling van deze productfoto’s.

Artikel 4 : Beschikbaarheid van de producten

Het aanbod van producten en diensten op de website is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

ELITE COIFF kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onbeschikbaarheid van één of meer producten.

In geval van onbeschikbaarheid van het product of de dienst na plaatsing van de bestelling brengt ELITE COIFF de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte. Indien van toepassing preciseert ELITE COIFF de wachttijd voor ontvangst van het product. Indien de wachttijd meer dan 8 dagen zou bedragen, heeft de klant het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren door een e-mail te verzenden naar info@elitecoiff.be of te telefoneren naar het nummer 0032 (0)71 811996.

Artikel 5 : Prijzen - Betalingswijzen – Betalingsachterstand

5.1. De prijzen op de website worden uitgedrukt in euro inclusief alle belastingen die van toepassing zijn in België op de dag van de bestelling. Elke wijziging van deze belastingen kan worden doorberekend in de prijzen van de producten of diensten.

ELITE COIFF behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de website wordt vermeld op de dag van de bestelling de enige prijs is die van toepassing is voor de klant.

De prijzen op de website zijn exclusief transport- en verpakkingskosten.

5.2. De prijs is invorderbaar bij de bestelling.

De betalingen gebeuren per creditcard. Ze worden uitgevoerd via het beveiligde PAYPAL-systeem (of elk ander beveiligd betaalmiddel dat gebruikmaakt van het SSL-protocol Secure Socket Layer). De doorgegeven informatie wordt gecodeerd met software, zodat niemand kennis kan nemen van deze informatie tijdens het transport op het net.

Op verzoek van de klant ontvangt hij een papieren factuur met vermelding van de btw.

5.3. Elke betalingsachterstand geeft, na ingebrekestelling, aanleiding tot verwijlinteresten tegen het wettelijke percentage. De klant is ook een forfaitair schadebeding van 10% van het onbetaalde bedrag verschuldigd, met een maximum van 1.500,00 €.

Artikel 6 : Bestelling

De besteling gebeurt in verschillende stappen die hieronder uitvoeriger worden beschreven :

  • de identificatiefiche invullen waarop de klant alle gevraagde gegevens vermeldt of zijn klantnummer geeft indien hij er eentje heeft
  • de online bestelbon invullen met alle referenties van de gekozen producten of diensten
  • de bestelling valideren na controle
  • de betaling uitvoeren volgens de bepaalde voorwaarden
  • de besteling en betaling bevestigen

Artikel 7 : Levering en risico-overdracht

7.1. De levering gebeurt op het adres vermeld op de bestelbon en binnen de gewone werkuren. De leveringstermijnen worden louter ter informatie gegeven. De levering gebeurt zo snel mogelijk en maximaal binnen een termijn van 30 dagen. Indien de nv ELITE COIFF de levering niet kan uitvoeren binnen 30 dagen, dan kan de klant de overeenkomst ontbinden en wordt hij terugbetaald.

7.2. De internetverkoop van producten en diensten aanwezig op de website is uitsluitend voorbehouden voor kopers die woonachtig zijn in de BENELUX. De levering kan uitsluitend in deze zone gebeuren.

7.3. De nv ELITE COIFF behoudt de volle eigendom van de aangekochte artikelen totdat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen, in het bijzonder toch niet beperkt tot de betaling van de prijs en eventuele interesten.

7.4. De risico-overdracht aan de klant vindt plaats op het ogenblik van de verzending van de producten door de nv ELITE COIFF.

7.5. Indien het product werd beschadigd tijdens het transport, dient de klant zijn klacht per aangetekend schrijven te richten tot de nv ELITE COIFF binnen 3 dagen volgend op de levering.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid – Overmacht

8.1. De nv ELITE COIFF is bij internetverkoop slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

8.2. De nv ELITE COIFF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van haar contractuele verplichtingen in geval van toevallige omstandigheden of overmacht.

8.3. De nv ELITE COIFF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van internet, zoals gegevensverlies, intrusie, virussen, dienstonderbreking of andere ongewilde problemen.

8.4. De aansprakelijkheid van de nv ELITE COIFF beperkt zich uitsluitend tot eventuele directe schade. De nv ELITE COIFF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals winstderving, commercieel verlies, tekorten of elke andere vorm van indirecte schade die redelijkerwijs niet te voorzien was op het moment dat de klant de website raadpleegde of de aankoop afsloot.

Artikel 9 : Garantie

9.1. De klant/consument (in tegenstelling tot de professionele klant) geniet van de wettelijke garantie, zoals bepaald door artikel 1649bis tot en met 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Deze garantie is niet van toepassing indien het gesignaleerde gebrek veroorzaakt zou zijn door een verkeerde hantering, beschadiging of niet-conform gebruik van het product door de klant.

9.2. De nv ELITE COIFF staat garant voor de verplichting tot garantie beschreven in punt 9.1.

Deze garantie is beperkt tot het grondgebied van de Benelux.

Elke klacht dient gericht te zijn aan de nv ELITE COIFF op het adres Rue Plomcot 6A – 6224 Wanfercée Baulet (België)

Artikel 10 : Archivering

De nv. ELITE COIFF archiveert bestelbonnen, overeenkomsten en facturen in overeenstemming met de geldende wettelijke en boekhoudkundige bepalingen gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Deze gearchiveerde gegevens kunnen niet worden geraadpleegd door de bezoeker van de website.

Artikel 11 : Nietigheid en afstand

11.1. De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de volledige voorwaarden met zich mee.

11.2. Indien de nv ELITE COIFF verzuimt deze rechten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden te doen gelden of toe te passen, dan kan dit verzuim in geen geval beschouwd worden als het afstand doen van de uitoefening van deze rechten en kan dit verzuim op geen enkele manier de rechten en plichten van de partijen uitbreiden of wijzigen.

Artikel 12 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

De contractuele relatie tussen de nv ELITE COIFF en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.

Voor alle geschillen over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden of de online afgesloten overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de nv ELITE COIFF bevoegd.